آموزش تنظیم IKEV2 در بلک بری

وارد Settings دستگاه خود شوید و قسمت Networks and Connections را نتخاب کنید.

وارد VPN شوید.

سپس روی گزینه +Add کلیک کنید مطابق تصویر تنظیمات را اعمال نمایید.

01 12

لطفا دقت کنید که گزینه زیر را حتما درست انتخاب نمایید، در غیر اینصورت در اتصال دچار مشکل می شوید :​

Gateway Auth ID Type = Fully Qualified Domain Name

02 11

مطابق تصویر اقدام نمایید.

03 8

روی کانکشن ساخته شده کلیک کنید و منتظر گردید تا اتصال برقرار گردددر صورتی که تنظیمات درست باشد، اتصال شما مانند عکس زیر برقرار شده و میتوانید به راحتی تمامی سایت ها و بلک بری ورد را باز کنید.

04 7